Menu

Verval uitgesproken als straf

Wanneer u een verkeersovertreding begaat, riskeert u dat de politierechter u een rijverbod oplegt als straf. Bij sommige overtredingen is hij hiertoe verplicht. De periode van het verval zal afhangen van de ernst van de overtreding, de wetgever voorziet in een brede strafvork waarbinnen de rechter discretionair zijn straf kan bepalen. Evenwel kan er een deel van de straf met (probatie)uitstel gegeven worden.

Bovendien bestaat een brede waaier aan modaliteiten waaruit de rechter naar genoegen kan putten. De politierechter kan onder meer een weekendverbod opleggen of kan het rijverbod beperken tot een bepaalde categorie voertuigen. Ook een alcoholslot behoort tot de (zij het zeer dure) mogelijkheden.

Soms maakt de politierechter het herstel van recht tot sturen afhankelijk van het slagen voor één of meer van de volgende proeven:

  • Een theoretisch examen;
  • een praktisch rijexamen;
  • een geneeskundig onderzoek;
  • een psychologisch onderzoek.
  • een specifieke opleiding bepaald door de Koning.

Het is aldus zeer belangrijk dat u zich laat bijstaan door een advocaat wanneer u gedagvaard bent. Dit om te zware straffen te vermijden en de toepassing van minder ingrijpende modaliteiten te verkrijgen.

Kennisgeving rijverbod

Elk verval dat als straf is uitgesproken, gaat in de vijfde dag na die waarop het openbaar ministerie de kennisgeving aan de veroordeelde heeft gedaan. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet inbegrepen.

Kennisgeving gebeurt door betekening van het vonnis door de politie. Indien u geen kennis had van de veroordeling kan u verzet of hoger beroep aantekenen. Aarzel niet ons te contacteren zodat ons gespecialiseerd team in voorkomend geval het nodige kan doen om uw straf enigszins te beperken of u zelfs vrij te pleiten.

Inleveren rijbewijs

Na kennisgeving heeft u 4 werkdagen (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet inbegrepen) om uw rijbewijs in te leveren op de griffie van de Politierechtbank van de plaats waar u bent veroordeeld. U kan uw rijbewijs door een derde laten afleveren.

Indien u uw rijbewijs niet binnen deze termijn neerlegt, riskeert u een geldboete van minimum € 1.600,00 tot 16.000,00 en/of een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. In het geval er verzachtende omstandigheden bestaan kan de minimumgeldboete echter verminderd worden tot € 1,00.

Verval uitgesproken wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (art. 42 Wegverkeerswet)

Verval van het recht tot sturen moet uitgesproken worden wanneer u dor de politierechter lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig. Deze maatregel stuit vaak op onbegrip, maar wordt door sommige rechters zeer frequent opgelegd.

Er zijn rechters die het als een plicht zien om het verval uit te spreken indien er sprake is van overmatig alcohol of drugs gebruik, zelfs indien u uw gebruik nooit combineert met het besturen van een motorijvoertuig.

Indien de rechter een vermoeden heeft van een drug- of alcoholproblematiek kan hij een toxicologisch haaranalyse bevelen. Deze verschaft informatie over het gebruik van geneesmiddelen, drugs en alcohol over een lange periode. Op deze manier kan de rechter controleren of er een duurzaam probleem is.

Wat als mijn recht tot sturen is vervallen wegens ongeschiktheid?

Het is niet mogelijk hoger beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. Het verval volgens artikel 42 van de wegverkeerswet is een beveiligingsmaatregel. Het is geen straf en staat volledig los van de feiten en tenlastelegging zoals blijkt uit de inleidende dagvaarding.

De duur van het verval van het recht tot sturen is afhankelijk van het bewijs dat betrokkene niet meer ongeschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit bewijs zal in de meeste gevallen geleverd worden door een toxicologisch onderzoek.

U kan pas na het verstrijken van een periode van minstens zes maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak van het vonnis, een herziening vragen via een aan het openbaar ministerie gericht verzoekschrift voor het gerecht dat het verval heeft uitgesproken.

Wordt het verzoek afgewezen, kan pas een nieuw verzoek tot herziening worden ingediend na een nieuwe periode van 6 maand vanaf datum afwijzing. Het is derhalve zeer belangrijk dat u goed voorbereid bent wanneer u een om herziening verzoekt. Ons gespecialiseerde verkeersadvocaten kunnen u helpen om de nodige stappen te zetten. We bouwen samen met u uw dossier grondig op, waardoor we de kans op een positief resultaat voor de politierechter aanzienlijk vergroten.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97