Menu

De wetgever is niet mals voor bestuurders die rijden onder invloed van alcohol. Indien u positief blaast bij een alcoholcontrole zal uw rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken. Bovendien zal u een boete dienen te betalen. De hoogte van de straf is vaak afhankelijk van het alcoholpercentage in uw adem of bloed.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap.

Alcoholintoxicatie betekent dat u meer alcohol in uw adem of bloed hebt dan wettelijk toegestaan is. Het is dus meetbaar en objectief. Uw percentage kan getest worden door een ademtest en ademanalyse of door een bloedproef. Er is sprake van alcoholintoxicatie indien het percentage alcohol in uw adem hoger is dan 0,22mg/l. Dit komt overeen met 0,5 promille alcohol in uw bloed.

Bij dronkenschap heeft de bestuurder blijvend de controle over zijn daden verloren. Dit is een feitelijke vaststelling door de politie aan de hand van uiterlijke kenmerken en dient niet gemeten te worden door een toestel. Men hoeft dus niet positief te blazen opdat er sprake is van dronkenschap aan het stuur. De rechter zal soeverein oordelen of u zich in een staat van dronkenschap bevond op het ogenblik van de feiten. Hij steunt hierbij op het Proces-Verbaal van de politie en eventueel op het verslag van een geneesheer.

De kwalificatie is niet enkel belangrijk wat betreft de strafmaat. Ook op het vlak van mogelijke schadevergoeding zal het een rol spelen. Indien u veroordeeld werd voor een inbreuk op de wegcode, samen met een veroordeling wegens dronkenschap, kan de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar regres uitoefenen. Dit betekent dat uw verzekeraar, na een veroordeling tot dronkenschap, de vergoeding die hij betaald heeft voor de schade aan de slachtoffers op u kan verhalen.

Om dit te vermijden is het belangrijk dat u zich gratis laat bijstaan door een advocaat. Ons team zal er alles aan doen om deze kwalificatie te verhinderen.

Testen

De politie mag iedereen aan een ademtest onderwerpen die een voertuig bestuurt (een fiets wordt ook gezien als voertuig), aanstalten maakt een voertuig te besturen of betrokken is bij een ongeval. Indien u daarom verzoekt is het mogelijk om 15 minuten te wachten alvorens de test uit te voeren.

Een ademtest kan drie resultaten hebben : S(AFE), A(LARM, 0,22 – 0,35 mg/l UAL) en P(OSITIVE,  ≥ 0,35 mg/l UAL). Wanneer het resultaat A of P moet u een ademanalyse laten uitvoeren. U mag steeds een tweede ademanalyse vragen. Het laagste resultaat zal weerhouden worden.

Een weigering om de ademtest af te leggen wordt beschouwd als en positieve test. Met alle gevolgen van dien.

Indien u positief blaast zal de politie u een rijverbod op leggen van 3 tot 12 uur, gezien het alcoholpercentage. U krijgt uw rijbewijs pas terug na nieuwe ademtests.

Wanneer uit de ademanalyse een alcoholconcentratie van meer dan 0,35 mg/l alcohol in uw adem blijkt kan het openbaar ministerie beslissen om uw rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een periode van 15 dagen. Dit als de parketmagistraat van oordeel is dat u een gevaar op de weg bent. Deze periode kan verlengd worden voor een periode van maximaal drie maanden. Is de concentratie hoger dan 0,65 mg/l UAL zal uw rijbewijs steeds onmiddellijk ingetrokken worden.

In geval van onmiddellijke intrekking legt de politie uw rijbewijs neer op de griffie van de politierechtbank. Indien de periode van intrekking verlopen is kan u uw rijbewijs terugvragen in de griffie.

Het rijbewijs moet worden teruggegeven :

  • na vijftien dagen, behalve indien de politierechtbank de termijn heeft verlengd;
  • na het verstrijken van de door de politierechtbank verlengde termijn (de intrekking kan tot hoogstens drie maanden verlengd worden door de Politierechtbank);
  • indien de rechter geen verval van het recht tot sturen uitspreekt;
  • indien de rijbewijshouder die niet voldoet aan de door de Koning bepaalde voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te kunnen verkrijgen, het grondgebied verlaat.

Alcoholintoxicatie

De geldboete en het verval van uw rijbewijs worden bepaald door uw percentage alcohol in uw bloed of adem, tenzij u zich in een staat van dronkenschap bevindt.

Onmiddellijke inning en minnelijke schikking

Indien u geen schade hebt berokkend aan derden is het mogelijk dat de politie u een onmiddellijke inning of het parket een minnelijke schikking voorstelt. Het bedrag is afhankelijk van de graad van intoxicatie:

Onmiddellijke inning Minnelijke schikking
lager dan 0,35 mg/l UAL € 179,00 € 240,00
ten minste 0,35 mg/l en minder dan 0,44 mg/l UAL € 420,00 € 600,00
ten minste 0,44 mg/l en minder dan 0,50 mg/l UAL € 578,00 € 800,00
vanaf 0,50 mg/l UAL / /

Indien u dit bedrag betaalt, dient u niet voor de politierechtbank te verschijnen.

Dagvaarding

Indien u het minnelijk voorstel betwist en niet betaalt of indien het resultaat van ademtest 0,65 mg/ UAL of hoger is, zal u nagenoeg steeds gedagvaard worden om voor de politierechtbank te verschijnen.

De rechtbank is streng in de bestraffing van alcohol in het verkeer, geldboetes kunnen fors oplopen. Bij een alcoholconcentratie van tot 0,35 mg/l uitgeademde alveolair lucht kan de rechter, naast een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar, een geldboete van € 200,00 tot € 4.00,00 opleggen.

Indien de ademtest een hoger percentage vaststelt kan de geldboete € 1.600,00 tot € 16.000,00 bedragen. Vanaf u 0,44 mg/l UAL blaast is de rechter verplicht een rijverbod uit te spreken van maximum 5 jaar.

De politierechter kan het herstel van het recht tot sturen bovendien afhankelijk maken van het slagen in de theoretische, praktische, psychologische en medische proeven of het recht tot sturen beperken tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot. De rechter is verplicht een alcoholslot op te leggen bij een alcoholconcentratie vanaf 0,78 mg/l. Hiervan kan enkel afgeweken worden mits motivering. U zal ook de kosten van het alcoholslot dienen te dragen, maar de rechter heeft wel de mogelijkheid om de geldboete geheel of gedeeltelijk te verminderen met die kosten.

Indien u uw geldboete zo laag mogelijk wilt houden kan u gratis bijstand krijgen van één van onze gespecialiseerde advocaten.

Dronkenschap of soortgelijke toestand

Dronkenschap is een feitelijke kwestie en betekent dat u bestendig de controle verloren bent over uw daden door alcoholgebruik, drugs of geneesmiddelen. De rechter oordeelt soeverein of u zich op het moment van de feiten in staat van dronkenschap bevond. Hij steunt hierbij op het Proces-Verbaal van de politie en eventueel op het verslag van een geneesheer.

Indien u zich in een staat van dronkenschap bevindt of indien een ademtest door een andere reden dan de weigering niet mogelijk is, kan de politie en stuurverbod van 12 uur opleggen.

U zal in geval van dronkenschap altijd gedagvaard worden. De geldboete bedraagt € 1.600,00 tot € 16.000,00. Bovendien zal de rechter een rijverbod opleggen van minimum een maand en maximum 5 jaar.

Bovendien kan de rechter het herstel van het recht tot sturen koppelen aan het slagen van uw theoretisch en/of praktisch rijexamen en medische en psychologische onderzoeken. Ook een alcoholslot is een optie, indien de rechter waar u ook de kosten voor zal moeten dragen.

Drugs

Er geldt een nultolerantie voor drugs in het verkeer. Op basis van speekseltest kan de politie nagaan of u onder invloed bent van cannabis, amfetamines, MDMA, cocaïne, etc. Indien de speekseltest positief is wordt overgegaan op een bloedanalyse.

De politie mag iedereen aan een speekseltest onderwerpen die een voertuig bestuurt (een fiets wordt ook gezien als voertuig), aanstalten maakt een voertuig te besturen of betrokken is bij een ongeval. Vooraleer over te gaan tot een speekselanalyse zal de politie een gestandaardiseerde checklist overlopen waarin uiterlijke kenmerken zijn opgenomen die op druggebruik wijzen. Wanneer drie kenmerken aangevinkt kunnen worden, onderwerpt men u aan een speekseltest.

Indien de speekseltest positief is zal de politie onmiddellijk een stuurverbod van 12 uur opleggen. Bij afhaling van uw rijbewijs zal u opnieuw aan een speekseltest onderworpen worden, indien die weer positief is, wordt het stuurverbod met 12 uur verlengd.

Bovendien kan het parket steeds de onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs bevelen voor een dur van 15 dagen.

U zal steeds gedagvaard worden indien de speekseltest positief is. De geldboete bedraagt € 1.600,00 tot € 16.000,00. Bovendien zal de rechter een rijverbod opleggen van minimum een maand en maximum 5 jaar.

Indien er aanwijzingen bestaan dat u een gewoontegebruiker bent, kan u aan bijkomende testen onderworpen worden en zal de politierechtbank u anders behandelen. Het is aangewezen u steeds te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

De maximaal toegelaten alcoholconcentratie ligt lager bij professionele bestuurders. Voor hen is maximaal 0,09 mg/l uitgeademde lucht toegelaten. Bestuurders van bussen of vrachtwagens die buiten hen professionele activiteit met deze categorie voertuigen rijden, zullen zich tevens aan deze verlaagde maxima dienen te houden.

Wanneer u positief blaast tot 0,22 mg/l UAL, zal u steeds een tijdelijk rijverbod van twee uur krijgen. Weliswaar zal wegens praktische redenen uw rijbewijs in voorkomend geval niet meegenomen worden door de politie en zal u geen nieuwe ademtest moeten afleggen. Na 2 uur is de alcohol in principe afgebroken, waardoor de alcoholconcentratie terug onder het wettelijke maximum (0,09 mg/l UAL) ligt.

Bij Jonge bestuurders (bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs) die positief blazen of een positieve speekseltest hebben afgelegd, moet de rechter steeds een verval tot sturen van minimum 8 dagen krijgen. Tevens zal steeds het theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten worden afgelegd.

De maximaal toegelaten alcoholconcentratie ligt lager bij professionele bestuurders. Voor hen is maximaal 0,09 mg/l uitgeademde lucht toegelaten. Bestuurders van bussen of vrachtwagens die buiten hen professionele activiteit met deze categorie voertuigen rijden, zullen zich tevens aan deze verlaagde maxima dienen te houden.

Wanneer u positief blaast tot 0,22 mg/l UAL, zal u steeds een tijdelijk rijverbod van twee uur krijgen. Weliswaar zal wegens praktische redenen uw rijbewijs in voorkomend geval niet meegenomen worden door de politie en zal u geen nieuwe ademtest moeten afleggen. Na 2 uur is de alcohol in principe afgebroken, waardoor de alcoholconcentratie terug onder het wettelijke maximum (0,09 mg/l UAL) ligt.

Bij Jonge bestuurders (bestuurders die minder dan 2 jaar houder zijn van een rijbewijs) die positief blazen of een positieve speekseltest hebben afgelegd, moet de rechter steeds een verval tot sturen van minimum 8 dagen krijgen. Tevens zal steeds het theoretisch en/of praktisch rijexamen opnieuw moeten worden afgelegd.

Indien u uw geldboete zo laag mogelijk wilt houden kan u gratis bijstand krijgen van één van onze gespecialiseerde advocaten.

Herhaling

Indien u na binnen drie jaar na een veroordeling voor alcoholintoxicatie van minstens 0,35 mg/l UAL, dronkenschap of rijden onder invloed van drugs, opnieuw veroordeeld voor dezelfde zware feiten dan bevindt u zich in de staat van herhaling en kan de rechter u veroordelen met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of met een geldboete van € 3.200,00 euro tot € 40.000,00 en een verval van het recht tot sturen van drie maanden tot vijf jaar of zelfs levenslang.

Bovendien zal u steeds opnieuw moeten slagen voor de vier proeven alvorens een herstel van recht op sturen te krijgen.

Bij een tweede herhaling worden deze bedragen verdubbeld. In geval van derde herhaling binnen de drie jaar zal men een rijverbod moeten opleggen van minimaal 9 maanden.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97