Menu

Elk voertuig heeft een maximum toegestane massa die niet overschreden mag worden. Te zware voertuigen (of aanhangwagens) kunnen het wegdek beschadigen. De herstellingswerken aan de wegen brengen kosten voor de overheid en verkeersoverlast met zich mee. Bovendien heeft de massa van het voertuig een invloed op de verkeersveiligheid. De remafstand van een overbeladen voertuig is immer langer.

Indien u zich op de openbare weg begeeft met een voertuig waarvan de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijdt, riskeert u een sanctie. U bent tevens strafbaar indien de hoogte van uw voertuig het toegestane maximum met meer dan één procent overschrijdt, indien de andere afmetingen of de massa in beladen toestand de toegestane maxima overschrijden of wanneer u schade aan het wegdek toebrengt wegens een overschrijding van de massa op de grond onder één van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent.

Sinds de invoering van het Weigh in Motion-systeem, is de pakkans voor overlading fors gestegen. Thans kunnen vrachtwagens gewogen worden wanneer ze voorbijrijden, daar waar voertuigen vroeger afgeleid dienden te worden om het gewicht te bepalen met gebruik van een asweeginstallatie. Voor meer informatie over het weigh in motion-systeem zie de website van het agentschap weg en verkeer.

Opdrachtgevers en verladers kunnen op dezelfde manier gestraft worden, indien ze instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot één van bovenstaande inbreuken.

Sancties

Maximum toegestane massa

Bij overschrijding van de maximum toegelaten massa riskeert u een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en een geldboete van € 400,00 tot € 40.000,00 of met één van die straffen alleen als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan de openbare weg, zijn aanhorigheden en de erin liggende kunstwerken.

Indien er schade aan het wegdek ontstaan is wegens een inbreuk op de maximum toegestane massa, wordt de geldboete verhoogd tot een bedrag van € 1.600,00 tot € 160.000,00. Bovendien zal de rechter u bij schade aan gewestwegen verplichten om een forfaitair bedrag ad € 800,00 te betalen als bijdrage tot financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Uiteraard bent u eveneens gehouden tot vergoeding van de schade die u hebt veroorzaakt ingevolge de inbreuk.

Maximum toegestane afmetingen

Inbreuken op de maximum toegestane afmetingen (lengte, breedte of hoogte) worden eveneens bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete. De gelboete wordt bij deze inbreuken echter progressief berekend naar mate de graad van overschrijding:

 • € 80,00 tot € 8.000 bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met minder dan 20 cm;
 • € 400,00 tot € 40.000,00 bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met 20 cm tot minder dan 50 cm;
 • € 800,00 tot € 80.000,00 bij overschrijding van de maximaal toegestane afmetingen met 50 cm en meer;

Indien er schade aan het wegdek ontstaan is wegens een inbreuk op de maximum toegestane afmetingen, wordt de geldboete verhoogd tot een bedrag van € 1.600,00 tot € 160.000,00. Bovendien zal de rechter u bij schade aan gewestwegen verplichten om een forfaitair bedrag ad € 800,00 te betalen als bijdrage tot financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Uiteraard bent u eveneens gehouden tot vergoeding van de schade die u hebt veroorzaakt ingevolge de inbreuk.

Maximum toegestane massa onder de assen

Een bijzondere vorm van de overlading is de overschrijding van de maximum toegestane massa onder de assen. Wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat schade aan het wegdek hoofdzakelijk veroorzaakt wordt wanneer een as te zwaar geladen is.

Het is verboden het wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder een van de assen het toegestane maximum, met meer dan 5 procent overschrijdt. Een inbreuk op dit wettelijke maximum wordt bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een progressieve geldboete of met één van die straffen alleen. De geldboete bedraagt :

 • € 400,00 tot € 40.000,00 bij een overlading met minder dan 500 kg;
 • € 800,00 tot € 80.000,00 bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1000 kg;
 • € 1.400,00 tot € 160.000,00 bij een overlading met 1000 kg tot minder dan 1500 kg;
 • € 2.000,00 tot € 240.000.00 bij een overlading met 1500 kg tot minder dan 2000 kg;
 • € 2.800,00 tot € 320.000,00 bij een overlading met 2000 kg tot minder dan 2500 kg;
 • € 4.000,00 tot € 400.000,00 bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg;
 • € 6.000,00 tot € 600.000,00 bij een overlading met 3000 kg en meer.

Indien de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg (de N- en A-wegen) zal u tevens een bijdrage dienen te betalen tot financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds. De bijdrage wordt progressief begroot als volgt:

 • € 200,00 bij een overlading met minder dan 500 kg;
 • € 400,00 bij een overlading met 500 kg tot minder dan 1000 kg;
 • € 700,00 bij een overlading met 1000 kg tot minder dan 1500 kg;
 • € 1.000,00 bij een overlading met 1500 kg tot minder dan 2000 kg;
 • € 1.400,00 bij een overlading met 2000 kg tot minder dan 2500 kg;
 • € 2.000,00 bij een overlading met 2500 kg tot minder dan 3000 kg;
 • € 3.000,00 bij een overlading met 3000 kg en meer.

Vrijblijvend advies nodig?

Contacteer ons of stuur een bericht via WhatsApp 0485 20 00 97